Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja

Sve fotografije i tekstovi su isključivo vlasništvo njegovog autora. Zabranjeno je bilo kakvo preuzimanje tekstova i fotografija bez dopuštenja autora. Ukoliko želite iskoristiti neku fotografiju ili tekst u vlastite svrhe, ili prenjeti na svojoj stranici kontaktirajte me

I. PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

1.U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.recepti-vio.com (dalje u tekstu: „web servis“) te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, audiovizualna i glazbena djela), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti”), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe web servisa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

2.www.recepti-vio.com pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba, uključivo i pristup web servisu www.recepti-vio.com pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.

3.Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

4.www.recepti-vio.com zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE

5.Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na webu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

6.Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i softver zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver web servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja www.recepti-vio.com.

7.Usluge weba zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenja web servisa na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.

8.U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) web servisa, pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima.

9.Korištenje usluga web servisa odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web servisa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a www.recepti-vio.com ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

III.SADRŽAJ KREIRAN OD STRANE KORISNIKA

10.Korištenjem web servisa korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj (primjerice: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, recenzije tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je učinio dostupnim na web servisu ili ga je dostavio www.recepti-vio.com podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane www.recepti-vio.com na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo i tzv. „RSS feed“ a sve u skladu s ovim Uvjetima.

11.Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika www.recepti-vio.com kao i svaka objava ili na drugi način omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web servisa predstavlja korisnikov prihvat ponude www.recepti-vio.com za sklapanje pravnog posla prema uvjetima sadržanim u ovim Uvjetima, a predmet kojeg pravnog posla je ustupanje tog korisničkog sadržaja i prijenos prava na istom, a u korist www.recepti-vio.com.

12.Svaka objava sadržaja kreiranog od strane korisnika na web servisu (bilo automatizirana ili putem ovlaštene osobe www.recepti-vio.com) kao i svaka dostava www.recepti-vio.com određenog sadržaja smatra se korisnikovim prihvatom ponude www.recepti-vio.com. Ponuda www.recepti-vio.com odnosi se na sve punoljetne osobe i odnosi se na omogućavanje objave sadržaja (kreiranog od strane samog korisnika) putem web servisa, na određeni vremenski rok, a koji sadržaj korisnik prethodno dostavi www.recepti-vio.com ili ga samostalno objavi/napiše ili priopći putem web servisa, a www.recepti-vio.com u tom slučaju stječe pravo da taj sadržaj iskorištava bez plaćanja posebne naknade (osim kada je ista izričito naglašena ili priopćena za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, osobito na način da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, priopćuje javnosti, adaptira, javno izvodi i/ili prikazuje, dalje emitira ili prilagođuje/reproducira putem „streaminga, „downloadinga“, „broadcasta“, „thumbnaila“ ili putem kojeg drugog medija. Smatra se da su temeljem takvog prihvata korisnik i www.recepti-vio.com sklopili pravni posao prema uvjetima iz ove točke.

13.www.recepti-vio.com će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi u skladu s uređivačkom politikom, na primjeren način. Pod sadržajem kreiranom od strane korisnika podrazumijevaju se osobito: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj.

14.Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja www.recepti-vio.com te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja www.recepti-vio.com stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema www.recepti-vio.com koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj, Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je www.recepti-vio.com predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.

15.Korisnik izričito prihvaća pravila komentiranja utvrđena ovim Uvjetima a vezano za svako korištenje i/ili uporabu kojeg od sadržaja web servisa, objavu sadržaja te objavu sadržaja za koju je prethodno potrebno izvršiti registraciju na web servis, te nije dopušteno:

– psovanje, vrijeđanje, omalovažavanje, napad na druge korisnike,

– govor mržnje, diskriminacija, defamacija i izražavanje netolerancije,

– pisanje velikim slovima,

– chatanje, offtopic komentiranje,

– spamanje ili reklamiranje stavljanjem linkova ili na bilo koji drugi način,

– copy/paste cijelih tekstova s drugih portala, blogova i sl.,

– citiranje uvredljivih komentara ili bilo kakvih drugih komentara koji nisu dopušteni na stranici,

– korištenje prostačkog ili uvredljivog nicka te nicka u kojem je sadržano ime i prezime neke poznate osobe ,

– prozivanje administratora ili polemiziranje s administratorom na bilo koji način (prijave neprimjerenih komentara možete poslati na mail,

– pisanje drugim jezikom i pismom osim hrvatskog jezika i latiničnog pisma,

– upload, distribucija ili objava sadržaja pornografskog, opscenog, nametljivog ili nezakonitog karaktera.

16.Nije dozvoljeno prijeteće ili nametljivo ponašanje, namjerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara. U komunikaciji nije dozvoljeno govoriti jezikom koji diskriminira, vrijeđa druge osobito na bazi spola, religije, nacionalnosti, godina, regije, invaliditeta.

17.Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisu, budući da www.recepti-vio.com ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste.

18.www.recepti-vio.com pridržava pravo ukloniti, premjestiti i/ili urediti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja kršenje ovih Uvjeta i pravila komentiranja. U slučaju teškog ili učestalog kršenja Uvjeta, www.recepti-vio.com pridržava pravo izbrisati korisnika iz arhive čime će se automatski izbrisati svi njegovi prethodni komentari.

IV. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA

19.www.recepti-vio.com se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web servisa, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

20.www.recepti-vio.com može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi www.recepti-vio.com. www.recepti-vio.com će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih usluga www.recepti-vio.com po tzv. „tailor made“ principu.

21.www.recepti-vio.com pridržava pravo prikupljanja, obrade i objave podataka o korisnicima koji se odnose na način uporabe web servisa te demografske pokazatelje, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

22.www.recepti-vio.com prikuplja i bilježi podatke o „Internet Protocol – (IP)“ adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web servisa.

23.www.recepti-vio.com će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja web servisa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke www.recepti-vio.com koristit će isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

V. KOLAČIĆI

24.Kako bi stranica web servisa imala sve funkcionalnosti na računalo korisnika pohranjuje se malena količinu podataka tzv. „Cookies“. Cookie je informacija spremljena na računalo korisnika od stranice web servisa koju posjetite.

25.Kolačići pohranjuju postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Prilikom sljedećeg korištenja internet preglednik šalje natrag cookie koji pripadaju toj stranici.

26.Korisnik pristaje na uporabu Cookie-a.

VI. OPĆENITO

27.Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Koprivnici.

 

error: Zabranjeno neovlašteno kopiranje zaštićenog sadržaja!